شرکت بهسازان آینده قزوین

موسسه صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين براساس برنامه توسعه خود اقدام به خريد سهام شركت بهسازان آينده قزوين نموده است.  موضوع اين شركت عبارت است از: توسعه و تكميل انواع كارخانجات و واحدهاي اقتصادي، توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، ساختماني و ايجاد و احداث شهرك صنعتي خصوصي غير دولتي و هرگونه اموري كه به نحوي از انحاء يا فعاليت هاي فوق مرتبط باشد. این شرکت مالک و سرمایه گذار مجتمع مسکونی ستاره پونک می باشد.

شرکت دوان ایرانیان کارگزار انحصاری واگذاری واحدهای مسکونی پروژه ستاره پونک به عنوان اولین مجموعه شهرک آپارتمانی درشهر قزوین و در سال 1392 می باشد.

پروژه مهندسی بازاریابی و فروش برج های مسکونی ستاره پونک قزوین به عنوان اولین مجموعه شهرک آپارتمانی درشهر قزوین در سال 1392 و با 30 درصد پیشرفت فیزیکی به دوان ایرانیان محول شد.

تیم دوان با راهکار های هوشمندانه خود توانست در فاز اول 30 درصد پروژه را به فروش برساند.

 

www.behsazan.qazvin.ir