موسسین شرکت دوان ایرانیان

ماکان عیدی پور

رئیس هیئت مدیره شرکت دوان ایرانیان

کارشناسی روابط بین الملل و دیپلماسی از Schiller intl. University

کارشناسی ارشد مطالعات جنگ از Kings college London

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد تهران

 

مهندس بشیر انیسی

مدیر  عامل و عضو هیئت مدیره دوان ایرانیان

کارآفرین برتر در جشنواره چهارم اداره کل کار و امور اجتماعی در بخش خدمات در سال 1388 در زمینه مهندسی بازاریابی و فروش در بخش صنعت ساختمان

برگزیده ملی جشنواره جوان ایرانی در بخش خدمات در شاخه جوان کارآفرین در سال 1389