جذب سرمایه گذار

مشارکت مالی 

پروژه های ساختمانی به دلیل اهمیت منحصر به فرد خود از جنبه های مختلف مانند پرهزینه بودن، تخصصی بودن کار، اهمیت برون سپاری اقدامات تخصصی وغیره از اهمیت خاصی برخوردار هستند. با توجه به ماهیت پروژه ها و همچنین برنامه ریزی مالی مالک سرمایه گذار در هزینه کرد منابع مالی، در زمان های مختلف نیاز به تامین مالی بیرونی و جذب سرمایه ایجاد می گردد لذا یکی از خدمات قابل ارائه توسط شرکت دوان بررسی پروژه هایی پیشنهادی به لحاظ اطمینان از اعتبار سازنده و اطمینان ساخت و همچنین بازدهی مالی مناسب و بررسی اعتبار سرمایه گذار وشریک و انجام تعهدات جهت معرفی و برنامه ریزی تامین مالی در فواصل زمانی مناسب می باشد.

مشارکت در ساخت

در برخی از پروژه ها حضور تیم های سازنده قوی و معتبر به برندینگ پروژه و برنامه ریزی های اجرایی و اعتبار پروژه کمک زیادی می نماید. در همین راستا جذب این سازندگان و ایجاد اطمینان از اجرای پروژه کار بسیار با اهمیتی می باشد.

شرکت دوان ایرانیان امکان معرفی پروژه به سازندگان رتبه یک و همراه نمودن ایشان از طریق فرایند تهاتر و علاوه بر آن مشاوره در خصوص مدیریت فروش واحدهای تهاتر شده را ایجاد می نماید.

تهاتر مصالح

با توجه به برنامه ریزی پیشرفت فیزیکی پروژه و صرفه صلاح مالک و سرمایه گذار امکان تامین مصالح مورد نیاز پروژه از تولید کنندگان درجه اول کشور و پرداخت به صورت تهاتر، از دیگر خدمات قابل ارائه توسط شرکت دوان ایرانیان می باشد.